CS czeski
PL polski

FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW

Interreg > FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW


FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW

Priorytet 2.    Rozwój Społeczności lokalnej na obszarze 
                    pogranicza
Działanie 2.2 Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)

W ramach tego działania realizowane są małe projekty typu "ludzie dla ludzi", z uwzględnieniem wspólnych publikacji i prezentacji. Nadrzędnym celem działania jest rozwój i poszerzenie współpracy pomiędzy społecznościami po obydwu stronach granicy w celu wspólnej poprawy sfery kulturowej, edukacyjnej  i gospodarczej. Ścisła współpraca pomiędzy ludźmi w regionach przygranicznych (np.: wymiana kulturowa i sportowa) pogłębia stosunki sąsiedzkie.

Podstawową rolę w procesie realizacji tego działania odgrywają Euroregiony.

Na granicy czesko - polskiej  Fundusz Mikroprojektów wdrażają następujące Euroregiony:


- EUROREGION NYSA


- EUROREGION GLACENSIS 


- EUROREGION PRADZIAD


- EUROREGION  SILESIA


- EUROREGION ŚLĄSK CIESZYŃSKI


- EUROREGION BESKIDY 

Główny cel:

Intensyfikacja współpracy pomiędzy społecznościami.

Cele bezpośrednie:

·       Wspieranie lokalnej współpracy gospodarczej, społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i sportowej na obszarze przygranicznym,

·        Transgraniczna integracja i wzmacnianie długoterminowych form współpracy,

·        Przygotowanie wspólnych imprez w celu lepszego wzajemnego poznania i promowania współpracy transgranicznej.

Kwalifikującesię działania:

·  Organizacja wspólnych imprez kulturalnych (festiwale, przedstawienia, wystawy, warsztaty artystyczne)

·  Promocja współpracy transgranicznej (np.: opracowanie publikacji, stron internetowych, broszur lub katalogów),

·  Wspieranie działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (np.: imprezy sportowe),

·  Wspólne lokalne działania w zakresie ochrony środowiska i planowania przestrzennego,

·  Organizacja targów handlowych i wspólne inicjatywy marketingowe,

·  Organizacja konferencji, seminariów i warsztatów,

·  Rozwój współpracy w zakresie edukacji,

·  Wymiana młodzieży,

·  Wspieranie działań utrwalających tożsamość i tradycje lokalnych społeczności.