CS czeski
PL polski

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Interreg > CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA


1.      Czy w przypadku projektów już realizowanych, w etapie 0 tj. przygotowawczym można ująć koszty rozpoczętych robót traktując je jako koszty przygotowawcze w kwocie nie przekraczającej 5 % całości kosztów kwalifikowanych projektu?

Etap zerowy projektu może zawierać koszty, które nie są związane z rzeczową realizacją projektu, czyli koszty przygotowania dokumentacji, analiz (również studium wykonalności), konsultacji i spotkań z partnerami, zarówno polskimi, jak i czeskimi. Koszty rozpoczęcia robót należy traktować, jako koszty związane z rzeczowym rozpoczęciem programu, czyli powinny się one znaleźć w etapie pierwszym.

2.      Czy w działaniu 2.3 można realizować projekty infrastrukturalne z elementami współpracy miękkiej? (infrastruktura niezbędna do realizacji działań miękkich).

W priorytecie 2 można realizować projekty zawierające elementy infrastrukturalne, niezbędne do zrealizowania w ramach projektu celów określonych w tym priorytecie. W projektach realizowanych w ramach priorytetu 2 działania miękkie (o charakterze nieinwestycyjnym) muszą przeważać nad ewentualnymi działaniami infrastrukturalnymi.

3.      Czy etap 0 może obejmować okres przed  1 stycznia 2004 r.?

Termin rozpoczęcia etapu zerowego nie może być wcześniejszy, niż planowany termin rozpoczęcia projektu. Termin rozpoczęcia projektu w ramach Programu IW Interreg III A Czechy – Polska nie może być wcześniejszy, niż 1 stycznia 2004 roku.Etap zerowy nie może w związku z tym obejmować okresu przed 1 stycznia 2004 roku. 

Uzupełnienie Programu mówi:

Wydatki związane z realizacją projektu uznawane są za kwalifikowalne w ramach programu od daty formalnej rejestracji wniosku projektowego we Wspólnym Sekretariacie Technicznym. Aby ułatwić tworzenie nowych projektów także koszty przygotowania projektu kwalifikują się do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości nie przekraczającej 5% wartości budżetu projektu. Koszty przygotowania projektów kwalifikują się od dnia:

-         1 stycznia 2004 roku w Polsce (dla działań objętych ustawą o zamówieniach publicznych od 2 marca 2004 roku)

4.      Czy etap 0 może być wielokrotnością kwartału i obejmować np. cały okres od stycznia 2004 roku do miesiąca, w którym rozpocznie się rzeczowa realizacja projektu?

Podział etapów na okresy kwartalne jest zalecany z uwagi na okresy rozliczeniowe, ale nie jest obowiązkowy. Etap powinien stanowić logiczną całość i powinien być możliwy do skontrolowania. Każdy etap, również etap O, może być wielokrotnością kwartału. Etap zerowy może obejmować okres od stycznia 2004 roku do rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu.

5.      Czy wystarczy jeżeli partner czeski podpisze ogólną deklarację współpracy czy musi deklarować swój udział w projekcie?

Deklaracja współpracy podpisana przez czeskiego partnera musi wyraźnie odnosić się do konkretnego projektu. W deklaracji, w której czeski partner wyraża swoje poparcie dla projektu powinna znaleźć się nazwa projektu, który wnioskodawca chce realizować w ramach Programu Interreg III A Czechy – Polska. 

6.      Czy zgłoszenie robót należy dołączyć w momencie składania wniosku?

Zgodnie z instrukcją - jak dla pozwolenia na budowę (12 grudnia br. )

7.      Czy kosztem kwalifikowanym jest zatrudnienie na umowę zlecenie lektora /wykładowcy czeskiego?

Zatrudnienie na umowę zlecenie lektora czy wykładowcy jest kosztem kwalifikowalnym, jeśli wynika z założeń projektu i jest niezbędne do osiągnięcia celów projektu. Koszt ten powinien znaleźć się w linii budżetowej „ekspertyzy zewnętrzne”.

8.      Czy w przypadku gdy projekt realizuje kilku partnerów polskich i każdy z nich daje wkład finansowy to Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na dofinansowanie  składa osobno każdy z partnerów wpisując odpowiednią kwotę własnego wkładu; czy też Oświadczenie składa tylko wnioskodawca (partner wiodący) a kwestie wkładu finansowego poszczególnych partnerów regulowane są w umowie zawartej pomiędzy polskimi partnerami?

W przypadku gdy projekt realizuje kilku partnerów polskich i każdy z nich daje wkład finansowy, każdy z partnerów składa oświadczenie o zabezpieczeniu środków, w wysokości określonej w umowie.

Instrukcja podaje jeszcze jedną możliwość: Jeżeli umowa zawarta pomiędzy partnerami polskimi na realizację projektu (załącznik nr 11) określa wysokość wkładu finansowego każdego z nich oraz sposób ponoszenia wydatków związanych z realizacją projektu (w tym niekwalifikowalnych) w rozbiciu na każdego partnera wystarczy załączyć jedno oświadczenie wnioskodawcy o zabezpieczeniu środków na realizację projektu, w którym na podstawie zawartej umowy określony jest wkład finansowy każdego z parterów.

9.      Czy w działaniu 2.1 można realizować projekt infrastrukturalny, bądź z przewagą działań infrastrukturalnych z zakresu turystyki?

W priorytecie 2 można realizować projekty zawierające elementy infrastrukturalne, niezbędne do zrealizowania w ramach projektu celów określonych w tym priorytecie. W projektach realizowanych w ramach priorytetu 2 działania miękkie (o charakterze nieinwestycyjnym) muszą przeważać nad ewentualnymi działaniami infrastrukturalnymi. 

10.  Czy przetarg może być ogłoszony przed zarejestrowaniem wniosku w WST i czy będzie to koszt kwalifikowany w ramach kosztów przygotowawczych?

Tak

11.  Czy można rozpocząć realizację rzeczową projektu po zarejestrowaniu wniosku w WST ale przed podpisaniem umowy z Wojewodą?

Rzeczowa realizacja projektu może rozpoczynać się od dnia rejestracji wniosku w WST. Rejestracja wniosku w WST nie gwarantuje jednak otrzymania dofinansowania. Ponosząc koszty przed wynikiem kontroli wniosku i decyzją Komitetu Sterującego wnioskodawca ponosi ryzyko, że koszty nie zostaną zrefundowane.

12. Czy  koszty tłumaczenia materiałów promocyjnych  wykorzystywanych podczas np. targów turystycznych, na języki inne niż czeski i angielski uznawane są za kwalifikowalne? 

Tłumaczenie na inne języki niż polski, czeski czy angielski jest możliwe w uzasadnionych przypadkach. Jest uzasadnione, jeśli przyczynia się np. do promowania walorów turystycznych pograniczna poza Polską i Czechami, dotyczy to np. materiałów promocyjnych, które będą prezentowane na targach odbywających się poza obszarem wsparcia.

13.Działania inwestycyjne w priorytecie 2 nie powinny przekraczać 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

14.Do jakiej wysokości można dokonywac przesunięć pomiędzy pozycjami budżetu?

 

Przesunięcia w ramach poszczególnych pozycji budżetu można dokonywać do wysokości 20% wartości projektu.

15.Czy partner polski może zapłacić ekspertowi czeskiemu za zrobienie np. analiz i badań (ten człowiek jest pracownikiem partnera). Czy można to zaliczyć do ekspertyzy zewnętrznej?

 

Tak

16.Czy można zawrzeć umowę o dzieło jeżeli ktoś jest pracownikiem wnioskodawcy a będzie wykonywał daną pracę po godzinach i jak to udokumentować (po godzinach)?

 

Można zlecać własnym pracownikom wykonanie pewnych zadań (np. tłumaczenia, ekspertyzy, opracowania, adm. strony www. jeśli jest to zadanie, które nie wchodzi w ich zakres obowiązków.Należy to ująć w linii budżetowej ekspertyzy zewnętrzne jako umowy zlecenia i o dzieło dla pracowników własnych partnera. W umowie o dzieło powinien pojawić się zapis, że "dzieło jest przygotowywane w czasie wolnym od obowiązków służbowych".