CS czeski
PL polski

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW

Interreg > INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW


Najczęstsze błędy:

1. Przywiezienie wniosku w ostatnim dniu naboru, gdy nie jest możliwe usunięcie błędów formalnych we wniosku.

2. Błędy wynikające z faktu składania więcej niż 1 oryginału (zdarzają się różne oryginały).

3. Niewłaściwe nazewnictwo, kolejność i numeracja załączników.

4. Zbyt ogólna deklaracja współpracy, w której brakuje odniesienia do konkretnego projektu.

5. Zbyt ogólna forma załącznika nr 18 „Uszczegółowienie linii budżetowych”. Zbyt ogólna treść nie pozwala określić kwalifikowalności i zasadności kosztów. Należy korzystać ze wzoru.

6. Brak upoważnienia dla koordynatora projektu. W każdym przypadku, kiedy koordynatorem nie jest osoba, która podpisuje się pod wnioskiem, dokumentacja musi zawierać upoważnienie.

7. Nieuwzględnienie w studium wykonalności bądź analizie finansowej oceny wpływu transgranicznego.

8. Data rozpoczęcia pierwszego etapu określona przed rejestracją w WST.

9. Zbyt duża wartość projektów stosunku do dostępnych środków.

 

 

Rady

- W ramach programu należy przygotowywać projekty charakteryzujące się wyraźnym wpływem transgranicznym. W przypadku realizacji projektu komplementarnego lub wspólnego należy to zaznaczyć we wniosku.

- Opisać we wniosku wykorzystanie projektu przez grupy docelowe po drugiej stronie granicy.

- Wykorzystać dobrą tradycję współpracy, jako podstawę projektów wspólnych.

- Wykorzystać  okres programowania (2004-2006) do nauki przed kolejnym okresem 2007 – 2013 (Komisja Europejska będzie preferować projekty wspólne).

- Wnioskodawcy, którzy poszukują czeskiego partnera do projektu mogą zamieścić taką informację na stronach internetowych programu.

- Zachęcamy do składania wniosków, przede wszystkim w ramach priorytetu II.