CS czeski
PL polski

Co jest INTERREG IIIA?

Interreg


Jedną z głównych zasad Unii Europejskiej jest sposób postrzegania granic między państwami członkowskimi UE, zgodnie z którym granice nie powinny stanowić bariery dla zrównoważonego rozwoju i integracji terytorium europejskiego. Dlatego właśnie podejmuje się wysiłki zmierzające do wspierania współpracy przygranicznej między obszarami, na których rozwój niekorzystnie wpłynęła izolacja zamieszkujących je wspólnot od ich naturalnych sąsiadów z drugiej strony granicy, przy jednoczesnym peryferyjnym ich statusie w kategoriach geograficznych i politycznych w obrębie kraju. Narzędziem przezwyciężania tych niekorzystnych zaszłości jest program INTERREG i jego trzy komponenty: Komponent A dotyczący współpracy przygranicznej, Komponent B dotyczący współpracy w wymiarze transnarodowym i Komponent C dotyczący współpracy  międzyregionalnej.

Nadrzędnym celem Programu INTERREG IIIA POLSKA – CZECHY jest wspieranie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju w sferze gospodarczej, społecznej i  kulturowej na pograniczu polsko-czeskim.