Knihovna

Interreg > Knihovna


Základními programovými dokumenty jsou:

Program Iniciativy Společenství (dále jen CIP)

Program Iniciativy Společenství neboli Programový dokument (tzv.Community Initiative Programme, CIP) je nejdůležitějším dokumentem Iniciativy INTERREG IIIA, který se připravuje bilaterálně a vyžaduje souhlas Evropské komise.V něm jsou uvedeny hlavní rysy programu, tj. zvolená strategie, priority, opatření a obecně vymezené aktivity, dále rámcový způsob implementace, zapojení jednotlivých orgánů atd.)

Dokument ke stažení:

CIP říjen 2006 .doc (dokument MS Word)CIP říjen 2006 .doc

 

Programový dodatek

V Programovém dodatku je Program Iniciativy Společenství dále rozpracován. Tento dokumnet se dává Komisi pouze na vědomí a obsahuje detailnější rozpracování a popis jednotlivých opatření a aktivit, popis kritérií a způsob výběru projektu a dále například popis realizace propagačního a komunikačního plánu apod.

Dokument ke stažení:

Programový dodatek - říjen 2006.doc (dokument MS Word)Programový dodatek - říjen 2006.doc

 

Příručka pro žadatele a konečného příjemce

V Příručce pro žadatele a konečného příjemce se může dozvědět více o předmětech programu a vhodných aktivitách. Dále v ní zjistíte na které instituce se může obracet se žádostí o konzultace či jaký je mechanismus výběru projektů apod.

Dokument ke stažení:

Příručka_ČR-Polsko_vydání 6. doc (dokument MS Word)Příručka_ČR-Polsko_vydání 6. doc

Přílohy-PPŽ-Polsko-vydání6.doc (dokument MS Word)Přílohy-PPŽ-Polsko-vydání6.doc

 

Způsobilé výdaje

Způsobilé výdaje jsou definovány v nařízení Komise (ES) č. 1685/2000, kterým se stanoví podrobná pravidla k provedení nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkajícího se způsobilosti výdajů vznikajících u činností, které jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů. Nařízením Komise (ES) č. 448/2004 ze dne 10. března 2004 byla novelizována příloha nařízení Komise (ES) č. 1685/2000.

Dokument ke stažení:

způsobilé výdaje.doc (dokument MS Word)způsobilé výdaje.doc 557.0 KB

 

Sdělení Komise

Sdělení Komise členským státům ze dne 2. září 2004, kterým se stanoví obecné zásady pro iniciativu Společenství týkající se celoevropské spolupráce s cílem podporovat harmonický a vyvážený rozvoj evropského území — INTERREG III

Dokument ke stažení:

Sdelení Komise ze dne 2.9.2004.doc (dokument MS Word)Sdelení Komise ze dne 2.9.2004.doc 279.0 KB